House in Setagaya

residence+Office @ Setagaya Tokyo
Architect:Sunao Koase, (Nao Kuroda)/SNARK + Shin Yokoo,Kakeru Tsuruta/OUVI
Planting: ayanas
execution: Kichiraku Construction
date: May.2017
Photo:©Yoshitsugu Fuminari